Ijazah Sarjana Muda (PISMP)

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

PENGENALAN


Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG) Kampus Ipoh merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.


MATLAMAT PROGRAM


Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.
 

STRATEGI PELAKSANAAN KURIKULUM

  • Menggunakan pelbagai mod: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali
  • Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan
  • Amalan Profesional: Pengalaman Klinikal (Clinical Experience)
  • Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System): e-learning dan online learning.
  • Pembelajaran Kendiri ke arah menjadi independent learner: akses kendiri dan terarah kendiri dan seterusnya menjadi pembelajaran sepanjang hayat.

    KURSUS WAJIB

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

WAJ3101

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2(2+0)

1

WAJ3102

English Language Proficiency I

2(2+0)

1

WAJ3103

English Language Proficiency II

1(1+0)

2

WAJ3104

Literasi Bahasa

2(0+2)

2

WAJ3105

Numerical Literacy

2(2+0)

2

WAJ3106

Hubungan Etnik

2(2+0)

3

WAJ3107

Seni dalam Pendidikan

3(2+1)

4

WAJ3108

Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum

1(1+0)

1

WAJ3109

Kokurikulum- Permainan

1(0+1)

2

WAJ3110

Kokurikulum- Unit Beruniform 1

1(0+1)

3

WAJ3111

Kokurikulum- Unit Beruniform 2

1(0+1)

4

WAJ3112

Kokurikulum- Olahraga

1(0+1)

5

WAJ3113

Kokurikulum - Persatuan

1(0+1)

6

WAJ3114

Bina Insan Guru Fasa I (45 jam)

*KT

1

 

Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)

*KT

2

 

Bina Insan Guru Fasa III (10 jam)

*KT

3

 

Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)

*KT

4

 

Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)

*KT

5

 

Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam)

3(0+3)

6

 

Jumlah

23 (17%)

 

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6
 

KURSUS TERAS 

Pengajian Profesional

 KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

EDU3101

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS)

3(3+0)

1

EDU3102

Perkembangan Kanak-Kanak

3(3+0)

1

EDU3103

Murid dan Alam Belajar

3(3+0)

2

EDU3104

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

3(3+0)

3

EDU3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3(2+1)

4

EDU3106

Budaya dan Pembelajaran

3(3+0)

5

EDU3107

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak

3(3+0)

7

EDU3108

Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional

3(3+0)

8

EDU3109

Guru dan Cabaran Semasa

3(3+0)

8

 

Jumlah

27 (20%)

 

Amalan Profesional

 KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

 

Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional

 

1

 

Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major

 

2

 

Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1

 

3

 

Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2

 

4

PRK3101

Praktikum I

2 (4M)

5

PRK3102

Praktikum II

4 (8M)

6

PRK3103

Praktikum III

6(12M)

7

INT3101

Internship

2 (4M)

8

 

Jumlah

14 (11%)

 

 *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.

 

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1.                  BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

BMM3101

Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah

3(3+0)

1

BMM3102

Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah

3(2+1)

1

BMM3105

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

3(0+3)

2

BMM3104

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

3(2+1)

2

BMM3103

Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

3(2+1)

3

BMM3106

Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah

3(3+0)

3

BMM3107

Pengantar Linguistik

2(2+0)

4

BMM3108

Fonetik dan Fonologi

3(3+0)

4

BMM3109

Morfologi

3(3+0)

5

BMM3110

Sintaksis

3(3+0)

5

BMM3111

Semantik dan Peristilahan

2(2+0)

6

BMM3112

Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan

3(3+0)

6

BMM3113

Penyelidikan Tindakan I (Kaedah)

3(3+0)

7

BMM3114

Kebudayaan Melayu

2(2+0)

7

BMM3115

Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan)

3(0+3)

8

BMM3116

Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu

3(3+0)

8

 

Jumlah

45 (34%)

 

 

2.         BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

BCN3101

Fonetik dan Kosa Kata

3(2+1)

1

BCN3102

Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina

3(2+1)

1

BCN3103

Tatabahasa dan Retorik

3(3+0)

2

BCN3104

Kesusasteraan Kanak-kanak

3(2+1)

2

BCN3105

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca

3(2+1)

3

BCN3106

Prosa

3(3+0)

3

BCN3107

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre 

3(3+0)

4

BCN3108

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah

3(3+0)

4

BCN3109

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar

3(2+1)

5

BCN3110

Puisi

3(3+0)

5

BCN3111

Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang

3(2+1)

6

BCN3112

Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina

3(3+0)

6

BCN3113

Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah)

3(3+0)

7

BCN3114

Novel dan Drama

3(3+0)

8

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3(0+3)

8

 

Jumlah

45 (34%)

 

 

  3          PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

PJM3101

Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal

2(1+1)

1

PJM3102

Pergerakan Asas

3(1+2)

1

PJM3103

Olahraga

2(0+2)

1

PJM3104

Renang

2(0+2)

2

PJM3105

Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor

2(2+0)

2

PJM3106

Anatomi dan Fisiologi

3(2+1)

2

PJM3107

Gimnastik

2(0+2)

3

PJM3108

Pendidikan Luar

3(1+2)

3

PJM3109

Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring

2(0+2)

3

PJM3110

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

3(2+1)

4

PJM3111

Permainan Bola Tampar dan Bola Baling

2(0+2)

4

PJM3112

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

3(2+1)

5

PJM3113

Permainan Badminton dan Hoki

2(0+2)

5

PJM3114

Pendidikan Jasmani Suaian

2(1+1)

6

PJM3115

Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan

2(1+1)

6

PJM3116

Penyelidikan Tindakan I : Kaedah

3(3+0)

6

PJM3117

Psikososial Sukan

2(2+0)

7

PJM3118

Kecederaan dalam Sukan

2(1+1)

8

PJM3119

Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan

3(0+3)

8

 

Jumlah

45 (34%)

 

 

4.       MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD

KURSUS

KREDIT

SEM

MTE3101

Knowing Numbers

3(3+0)

1

MTE3102

Mathematics Education Curriculum

3(3+0)

1

MTE3103

Geometry

3(2+1)

2

MTE3104

Decision Mathematics

3(3+0)

2

MTE3105

Statistics

3(3+0)

3

MTE3106

Resources In Mathematics

3(3+0)

3

MTE3107

Planning and Teaching Mathematics 

3(3+0)

4

MTE3108

Basic Calculus

3(3+0)

4

MTE3109

Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages

3(2+1)

5

MTE3110

Linear Algebra

3(3+0)

5

MTE3111

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling

3(2+1)

6

MTE3112

Assessment Practices in Mathematics

3(3+0)

6

MTE3113

Action Research I – Primary Mathematics (Methodology)

3(3+0)

7

MTE3114

Applications of Mathematics

3(2+1)

8

MTE3115

Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting)

3(0+3)

8

 

Jumlah

45(34%)

 

 

5.       SAINS PENDIDIKAN RENDAH

 KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

SCE3101

Life and Living Processes

3(2+1)

1

SCE3102

Children’s Learning in Science

3(3+0)

1

SCE3103

Exploring Materials

3(2+1)

2

SCE3104

Primary Science Curriculum and Pedagogies

3(3+0)

2

SCE3105

Physics in Context

3(2+1)

3

SCE3106

Thinking and Working Scientifically

3(3+0)

3

SCE3107

Ecosystems and Biodiversity 

3(2+1)

4

SCE3108

Planning for Teaching Primary Science

3(3+0)

4

SCE3109

Energetics in Chemistry

3(2+1)

5

SCE3110

Earth and Space

3(2+1)

5

SCE3111

Evaluation in Science Teaching

3(3+0)

6

SCE3112

Management of the Science Laboratory and Resources

3(3+0)

6

SCE3113

Action Research I – Primary Science (Methodology)

3(3+0)

7

SCE3114

Science, Technology and Society

3(3+0)

8

SCE3115

Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting)

3(0+3)

8

 

Jumlah

45 (34%)

 

 

 6.         PENDIDIKAN PRASEKOLAH

 KOD

KURSUS

KREDIT

SEM.

PRA3101

Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak

3(3+0)

1

PRA3102

Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah

3(2+1)

1

PRA3103

Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak

3(2+1)

2

PRA3104

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak

3(2+1)

2

PRA3105

Perkembangan Kognitif Kanak-kanak

3(2+1)

3

PRA3106

Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak

3(2+1)

3

PRA3107

Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak 

3(3+0)

4

PRA3108

Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak

3(3+0)

4

PRA3109

Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas

3(2+1)

5

PRA3110

Pengurusan Prasekolah

3(2+1)

5

PRA3111

Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah

3(2+1)

6

PRA3112

Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah

3(3+0)

6

PRA3113

Penyelidikan Tindakan I (Kaedah)

3(3+0)

7

PRA3114

Kualiti Pendidik Prasekolah

3(3+0)

8

PRA3115

Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan)

3(0+3)

8

 

Jumlah

45 (34%)

 

 

 

AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER

 Pakej Elektif 1

BIL

ELEKTIF 1

KURSUS

KREDIT

SEM

1

 

 

Pendidikan Jasmani

 

 

 

PJM3102 Pergerakan Asas

3(1+2)

2

PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS)

3(2+1)

3

PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani

3(2+1)

4

PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan

3(2+1)

5

2

 

 

 

Pendidikan Kesihatan

 

 

 

 

PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti

3(3+0)

2

PKE3102 Pendidikan Keselamatan

3(2+1)

3

PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan   Kesihatan

3(2+1)

4

PKE3104 Program Kesihatan Sekolah

3(3+0)

5

Jumlah

12 (9%)

 

 

Pakej Elektif 2

BIL

ELEKTIF 2

KURSUS

KREDIT

SEM

1

 

 

 

Pendidikan Sivik dan Kewarga- negaraan

 

 

PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

3(3+0)

3

PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS)

3(3+0)

4

PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

3(2+1)

5

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam  Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan

3(2+1)

6

2

 

 

 

Pendidikan Moral

 

 

 

ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral

3(3+0)

3

ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS)

3(2+1)

4

ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah

3(3+0)

5

ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni

3(3+0)

6

3

 

 

 

Science Elective

 

 

 

SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies

3(3+0)

3

SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS)

3(3+0)

4

SCE3111 Evaluation in Science Teaching

3(3+0)

5

SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources

3(3+0)

6

4

 

 

 

 

Pendidikan Muzik Elektif

 

 

 

 

MZE3101 Asas Pendidikan Muzik

2(2+0)

3

MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam        Bilik Darjah (dan *PBS)

2(1+0)

3

MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik

3(3+0)

4

MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik

3(3+0)

5

MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah

3(2+1)

6

5

 

 

 

Muzik Prasekolah

 

 

 

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah

3(2+1)

3

PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan

3(2+1)

4

PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah

3(2+1)

5

PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan)

3(2+1)

6

6

 

 

 

 

English Language

 

 

 

 

ELE3101 English for Undergraduates 

3(3+0)

3

ELE3102 Principles of English Language Teaching

3(3+0)

4

ELE3103 English for the Language Teachers

3(3+0)

5

ELE3104 English Language Teaching Methodolog For Young Learners

3(2+1)

6

Jumlah

12 (9%)

 

 

 *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.