JAWATANKUASA INDUK MQF

 

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUGAS

Pengerusi

Naib Pengerusi

Penyelaras

 

 

Setiausaha 1

Setiausaha 2

 

AJK

Tn. Hj. Abd. Kadir b. Basiran

Tn. Hj. Mat Akhir Hj. Abdullah

Pn. Radiah Idris

 

 

Pn. Roslin Noor Ong bt. Abdullah

Dr. Kartini bt. Abdul Mutalib

 

En. Muhamad Yusni b Mohd Junos

En. Salehuddin b. Hussain

Tn. Hj. Ahmad b. Ahmad Rusdi

En. Mohd Kamal b. Mat Yusof

Pn. Mahayon bt. Abas

Tn. Hj. Asad b. Awang

Tn. Hj. Zulkifli b. Hassan

Dr. Shaharuddin b. Shaari

Dr. Rosli b. Sahat

Tn. Hj. Lokmanhakim b. Ab Wahid

Dr. Abdul Hadi b Mat Dawi

En. Kamalun Baharin b. Salleh

En. Abdul Rashid b. Abdul Rahman

En. Mohd Razali b. Jaafar

En. Mohamad Termizi b Rafie

En. Wan Mazlan b. Wan Mohd Rashdi

En. Zain Hazmi b. Zain Baharin

En. Tan Chou Guan

Dr. Wong Kiet Wah

En. Saiful Bahari b. Aliyas

En. Noor Azni Yahya

En. Mohd Zaki b. Jamaluddin

Pn. Hazimah bt. Sapian

Cik Anusia a/p Utheye Kumar

     Menentukan dasar dan hala tuju jaminan kualiti program yang disediakan.

     Memelihara keyakinan pihak berkepentingan dan awam terhadap kualiti program yang disediakan untuk melatih guru.

     Membuat keputusan berdasarkan maklumat jaminan kualiti, pemantauan dan penilaian program-programnya.

     Merintis dan mempromosikan fokus program yang disediakan mengikut aspirasi dan keperluan KPM.

     Meneraju dan memimpin warga IPG/BPG dalam penyediaan program yang terjamin kualitinya.

 

 

JAWATANKUASA PELAKSANA MQF

 

Pengerusi          Tn. Hj. Abd Kadir  b. Basiran

Naib Pengerusi   Tn. Hj. Mat Akhir Hj. Abdullah

Penyelaras JK     Pn. Radiah Idris

 

Setiausaha 1      Pn. Roslin Noor Ong bt.  Abdullah

Setiausaha 2      Dr. Kartini bt.  Abdul Mutalib

 

AJK                   Tn. Hj Ahmad b Ahmad Rusdi

En. Salehuddin b. Hussain

Dr. Shaharuddin b Shaari

                        En. Mohd Yusni b Junos

En. Mohd Kamal b. Mat Yusof

Pn. Mahayon bt . Abas

Tn. Hj. Lokmanhakim b.  Ab Wahid

Tn. Hj. Zulkifli b. Hassan

Tn. Hj. Asad b. Awang

Dr. Abdul Hadi b. Mat Dawi

Dr. Rosli b. Sahat

En. Abdul Rashid b. Abdul Rahman

En. Razid b. Abdul Karim

En. Wan Mazlan b. Wan Mohd Rashdi

En. Zain Hazmi b. Zain Baharin

En. Mohd Razali b. Jaafar

En. Kamalun Baharin b. Salleh

Pn. Hjh. Habibah bt. Mohd samin

Dr. Wong Kiet Wah

En. Tan Chou Guan

Pn. Fatimah bt. Ibrahim

En. Murugiah a/l Velayutham

Pn. Hasnah bt. Awang

En. Azmi b. Mohamad @ Md Jalani

En. Saiful Bahari b. Aliyas

En. Noor Azni Yahya

En. Ruban a/l Paul Durai

Pn. Hazimah bt. Sapian

Cik Anusia a/p Utheye Kumar

Ketua-Ketua Program Major

 

Fungsi

 

     Merancang pengukuhan jaminan kualiti amalan terbaik dalam dan luar negara dan penandaarasan selaras dengan misi dan visi IPG/BPG.

     Memantau hasil daripada aktiviti proses jaminan kualiti supaya tindakan yang sesuai dapat diambil untuk memperbaiki operasi akademik di IPG.

     Mengkaji semula secara berkala sistem jaminan kualiti yang diamalkan di IPG dan memberi nasihat kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah IPG sebarang perubahan yang perlu dilakukan untuk memantapkan prestasi program latihan.

     Fungsi utama jawatankuasa ini adalah untuk memenuhi kriteria dan standard yang termaktub dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.

 

Bidang Tugas

     Membina pangkalan data institusi/organisasi yang menjawab soalan-soalan dalam sembilan aspek kualiti seperti dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.

     Menyediakan wacana untuk mentafsir aspek-aspek yang perlu jawapan dalam konteks IPG.

     Membuat penilian analisis kendiri terhadap pangkalan data institusi/organisasi yang telah dibentuk.

     Membuat laporan berdasarkan analisis pangkalan data yang telah dibuat.

     Memaklumkan BPG tentang kesediaan IPG untuk menghantar pangkalan data dan laporan penilaian kendiri kepada AKM (Agensi Kelayakan Malaysia).

     Merancang penggunaan pangkalan data dan analisis kendiri untuk membuat perancangan strategik secara keseluruhan.

     Menguruskan lawatan pasukan penilaian luar jaminan kualiti.

     Memberi taklimat kepada pasukan penilai luar tentang program yang dilaksanakan IPG seperti cadangan dalam dokumen Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.

     Merancang, menyelaras, membangun dan menyelia aktiviti akademik dan yang berkaitan dengannya di IPG.

     Menasihati Pengarah IPG dan Majlis M3P perkara-perkara berkaitan pengsumberan untuk menyokong aktiviti akademik di IPG.

     Mengambil tindakan terhadap aduan daripada Jabatan/Unit berkaitan pelaksanaan program di IPG.

     Menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualiti dan standard yang telah ditetapkan dan mengadakan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan di IPG.

     Bertanggungjawab terhadap standard dan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

     Memaklumkan kepada Pengarah IPG/BPG tentang pelaksanaan dan perkembangan langkah-langkah proses jaminan kualiti di IPG/BPG. Nasihat tersebut dapat memperbaiki operasi program-program akademik.

     Bertindak terhadap isu-isu yang berbangkit tentang jaminan kualiti.

     Mengenalpasti mekanisme sedia ada yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

     Menyediakan wacana untuk IPG berkumpul dan berbincang tentang jaminan kualiti dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.

     Menyediakan khidmat nasihat terhadap aktiviti jaminan kualiti yang ingin dijalankan oleh pihak yang berkaitan di IPG.

     Menyediakan laporan tahunan kegiatan-kegiatan jaminan kualiti yang dilaksanakan di IPG.

     Merancang, menyusun dan menyelia strategi untuk pelaksanaan program yang berkualiti dari sembilan aspek yang telah ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (AKM).